1106 E. Third St, Dayton, OH

1106 E. Third St, Dayton, OH

ROCK STAR ARENA!